અવસર અપડેટ

આમંત્રણ -આગામી કાર્યક્રમ: અવસરપર્વ: આગામી પર્વમા ગાયક, વાદક કે સંચાલ તરીકે ભાગ લેવા અહી ક્લીક કરો અવસર બેઠક: ૨૮મી માર્ચ, ૦૮ ૩૦ કલાકે,  ૨૩, જયનગર સોસાયટી, સરદાર પટેલ હોસ્પીટાલ પાસે, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૮, સંપર્ક: ૯૮૭૯૫૪૨૫૦૫. બેઠકમા હજરી આપવા અહી ક્લીક કરો...