સંપર્ક

અવસર પરિવાર ને વેબ જગત ખાતે સંપર્ક કરવાઃ

ઇ મેલઃ avsarparivar@gmail.com, mail@avsarparivar.com

…. …… …..…..

સંપર્ક:

 • ૨૩, જયનગર સોસાયટી, સરદાર પટેલ હોસ્પીટાલ પાસે, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૮
 • અક્ષર પ્રાથમિક શાળા, શ્રી નગર સોસાયટી, કેષવબાગ વાડી સામે, સ્વિમીંગ પુલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ

‘અવસર પરિવાર , અમદાવાદ:

કાંક્ષિત મુનશી

 • ૨૩, જયનગર સોસાયટી, સરદાર પટેલ હોસ્પીટાલ પાસે, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૮
 • ૯૮૭૯૫૪૨૫૦૫
 • kankshit@avsarparivar.com, contactkankshit@gmail.com

ભુષણ મહેતા

 • ૧૨, અભિનંદન એપા.  ૩૪, જૈન સોસાયટી, પ્રીતમ નગર અખાડા ની બાજુ માં, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૬
 • ૯૩૭૭૭૫૪૩૨૫
 • bhushan.b.mehta@gmail.com

ગૌરાંગ શાહ

 • ડી-૨/૫૦૨, કર્ણાવતી એપાર્ટમેન્ટ (સુર્યા સિટી), હીરાભાઇ ટાવરની પાછળ, જવાહર ચોક ઇસનપુર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૮
 • ૯૮૨૫૦૬૫૯૩૯
 • malharpump@gmail.com

‘અવસર પરિવાર વડોદરા:

પૌલીન શાહ

 • ૪-K, તરુણ સોસાયટી, સાંઇ બાબા ના માંદિર ની સામે, ઇલોરા પાર્ક, સુભાનપુરા મેંનરોડ, વડોદરા
 • ૯૪૨૯૮૨૪૭૮૯
 • paulinghazal@gmail.com