સંપર્ક

અવસર પરિવાર ને વેબ જગત ખાતે સંપર્ક કરવાઃ

ઇ મેલઃ [email protected], [email protected]

…. …… …..…..

સંપર્ક:

  • ૨૩, જયનગર સોસાયટી, સરદાર પટેલ હોસ્પીટાલ પાસે, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૮
  • અક્ષર પ્રાથમિક શાળા, શ્રી નગર સોસાયટી, કેષવબાગ વાડી સામે, સ્વિમીંગ પુલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ

‘અવસર પરિવાર , અમદાવાદ:

કાંક્ષિત મુનશી

ભુષણ મહેતા

ગૌરાંગ શાહ

‘અવસર પરિવાર વડોદરા:

પૌલીન શાહ